Căutare în site

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Raional Soroca   
nr. 20/05 din 26 octombrie 2017
REGULAMENTUL  
Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca
  
Capitolul I  
Dispoziţii generale  
 
1.  Regulamentul Aparatului Președintelui Raionului Soroca  este elaborat în conformitate cu art. 51 alin.(1) al Legii privind administrația publică locală (nr. 436 din 28.12.2006), art. 198 – 199 ale Codului Muncii al Republicii Moldova (nr.54 din 28.03.2003), Legii privind Codul de conduită a funcționarului public (nr. 25 din 22.02.2008), stabileşte funcţiile, atribuţiile, modul de organizare, drepturile principale ale specialiştilor din Aparatul Preşedintelui raionului şi are ca scop respectarea disciplinei muncii, folosirea raţională şi eficientă a timpului de muncă, creşterea productivităţii şi eficienţei muncii angajaţilor. 
2.  Aparatul preşedintelui, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă desfăşurată în scopul îndeplinirii competenţelor legale ale Consiliului raional şi a Preşedintelui raionului în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. Prin aparatul preşedintelui se asigură un serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din raion. Coordonarea şi legătura între compartimente se realizează prin şefii acestora, iar cele care privesc relaţiile cu Guvernul, ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte consilii raionale se realizează numai prin preşedinte, vicepreşedinţi sau secretarul consiliului raional. În exercitarea atribuţiilor, compartimentele colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale care funcţionează în teritoriul raionului, respectiv cu conducerile instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului raional.
3. Aparatul Preşedintelui raionului Soroca este instituit de Consiliul Raional şi  subordonat Preşedintelui raionului.
4. Disciplina de muncă se asigură în unitate prin crearea de către angajator a condiţiilor economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense pentru muncă conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare, bazată pe principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a salariatului este interzisă.
5. În activitatea sa Aparatul Preşedintelui raionului Soroca se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului Raional, dispoziţiile Preşedintelui raionului, de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.
6.Personalul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova poartă răspundere, în condiţiile legii, pentru păstrarea şi confidenţialitatea documentelor aflate în examinare.
7. Condiţiile de salarizare a personalului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova se stabilesc prin lege.
8. Aparatul Preşedintelui Raionului Soroca  îşi are sediul în municipiul Soroca, str.Ștefan cel Mare 5.
Capitolul  II
Structura organizatorică a Aparatului Președintelui Raionului  Soroca

Organigrama, structura și  statele de personal ale Aparatului  Preşedintelui Raionului Soroca  sunt aprobate de Consiliul Raional Soroca  la propunerea Preşedintelui raionului.
Sub aspect structural, Aparatul Președintelui Raionului Soroca este constituit din conducerea raionului, secretarul consiliului raional, șefi de secții,  direcții și specialiști.
      Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual  de cele  ale Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
        Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului aparatului preşedintelui raionului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de  prezentul Regulamentul.
1. Preşedintele raionului

1.1 Preşedintele raionului are statut de persoană cu funcție de demnitate publică şi cade sub incidenţa Legii privind statutul alesului local (nr.768 din 02.02.2000), Legii privind administrația publică locală (nr.436 din 28.12.2006), Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (nr. 199 din 16.07.2010).
1.2 Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.
1.3 Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti.
1.4 Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.
1.5 Preşedintele raionului stabilește atribuțiile vicepreședinților raionului.
1.6  preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui, încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului fără statut de funcţionar public, administrează personalul, stabileşte atribuţiile acestora.
1.7 Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pregătirea profesională a funcţionarilor din aparatul său.
1.8 Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii publice raionale, preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază: 
a) asigură executarea deciziilor consiliului raional; 
b) asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;
c) contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional;
e) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
f) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;
g) înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate;
h) convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
i) semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;
j) asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;
k) exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
l) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional şi cheltuirea lor, informează operativ consiliul raional despre situaţia existentă;
m) coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
n) prezintă consiliului raional, spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
o) contribuie la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;
p) propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului;
q) contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor;
r) asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;
 s) prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine. 
1.9  Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul raional.
Actele preşedintelui raionului
 1. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.
2. Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică.
 3. Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor. 
 4. Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special.
 5. La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît şi centrale.
2. Vicepreşedinţii raionului 
2.1 Vicepreşedinţii raionului au statut de persoane cu funcție de demnitate publică şi cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local (nr.768 din 02.02.2000), Legii privind administrația publică locală (nr.436 din 28.12.2006), Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (nr. 199 din 16.07.2010). 
2.2 Vicepreşedinţii raionului asistă Președintele raionului în gestionarea eficientă a raionului, realizarea și implementarea politicilor strategice de dezvoltare social-economică a raionului.
2.3 Vicepreşedinţii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului;
2.4 Vicepreședinții raionului exercită atribuțiile stabilite de președintele raionului și poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Secretarul consiliului raional
3.1 Secretarul consiliului raional are statut de funcționar public, se bucură de stabilitate în funcție si cade sub incidența Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008).
3.2 Secretarul consiliului raional se numeşte în funcție, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, de Consiliul raional.
3.3 Secretarul consiliului raional este, concomitent  și secretar al raionului.
3.4 Secretarului consiliului raional i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii privind administrația publică locală (nr.436 din 28.12.2006) privitoare la secretarul consiliului local.
3.5 Secretarul consiliului raional îndeplinește, sub autoritatea Președintelui raionului, următoarele atribuții de bază:
a) asigură înştiinţarea convocării consiliului raional, participă la şedinţele consiliului raional, avizează proiectele de decizii ale consiliului raional şi contrasemnează deciziile;
b) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
c) comunică şi remite în termen autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul raional;
d) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
f) primește,distribuie și întreține corespondența;
g) eliberează extrase sau copii de pe actele din arhiva consiliului raional, îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;
h) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
i) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului raional;
j) administrează sediul Consiliului raional;
3.6 Secretarul consiliului raional îndeplineşte și alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau stabilite de consiliul raional.
4. Aparatul preşedintelui raionului
4.1 Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, exercită următoarele atribuții:
 a) întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;
    b) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
    c) colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;
    d) prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor, instituțiilor fondate de  de consiliul raional;
    e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul administrat;
    f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare consiliului raional;
    g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;
    h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;
asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
 h) ţine evidenţa documentelor conform nomenclatorului aprobat de către Preşedintele Raionului şi le transmit Serviciului Arhivă prin intermediului secretarului administrativ.
     4.2 Aparatul preşedintelui raionului exercită și alte atribuții în condiţiile legii, prevăzute de prezentul Regulament și stabilite de Președintele raionului.
4.3 Organizarea activității Aparatului Președintelui Raionului se realizează în baza planurilor anuale, elaborate în conformitate cu planul strategic de dezvoltare a Consiliului Raional.
5. Competențele în domeniul organizării şi coordonării activităţii administrative:
1. Planificarea  activităților  curente și de perspectivă a Președintelui raionului, Aparatului președintelui și a  subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca ;
2. Organizarea  măsurilor  planificate, ce țin de competența secției, monitorizarea executării, de către Aparatul Președintelui și subdiviziunile Consiliului a  activităților  planificate; 
3. Asistarea președintelui și  a secretarului Consiliului Raional în exercitarea atribuțiilor de funcție;
4. Dezvoltarea parteneriatelor de colaborare între Consiliul raional și alte autorități publice din țară și de peste hotare;
5. Asigurarea transparenței  în activitatea  Consiliului raional, prin informarea societății privind domeniile de activitate a autorității, politicile publice inițiate, aprobate, lansate și realizate,   facilitarea accesul publicul larg la informația oficială din cadrul Consiliului raional;
6.Stabilirea unui raport pozitiv între Administraţia Publică Locală şi cetăţeni, prin  satisfacerea necesităţilor de informare şi acordarea  asistenţei de consultanţă pe problemele cetăţenilor;
7. Asigurarea  desfăşurarii  programului de audienţă a cetăţenilor,  prin ţinerea evidenţei tuturor petiţiilor, adresărilor, cererilor adresate Preşedintelui  raionului şi monitorizarea expedierii răspunsurilor în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare;
8.Asigurarea respectarii procedurilor de protocol  și însoțirea delegațiilor oficiale  în cadrul activităților organizate de către Președintele Raionului Soroca ;
9. Acordarea asistenței organizatorice și suportului metodologic consiliilor locale, aparatelor primăriilor din satele și municipiul  raionului Soroca, în chestiuni ce țin de competența sa;
10. Gestionarea paginii WEB a Consiliului Raional Soroca  prin reflectarea activităților, publicarea proiectelor de decizii şi dispoziţii;
11. Elaborarea proiectelor de comunicate de presă, mesaje, dicursuri care vizează activitatea Președintelui Raionului și a Consiliului Raional.
14.Asigurarea bunei funcționări a echipamentelor din dotare, elaborarea și întreținerea aplicațiilor software și a bazelor de date:
15. Asigurarea implimentarii în raionul Soroca a  prevederilor actelor legislative și normative în vigoare ce reglamentează activitatea în domeniul serviciului civil. 
16.Exercitarea , în limitele competenţei , a  activităţilor de îndeplinire a sarcinilor în domeniul protecţiei civile.
17. Elaborarea proiectelor de decizii și dispoziții ce țin de domeniul său de competență;
6. Competențele în domeniul asistenței juridice
1. Asigurarea aplicării şi executarea prevederilor legislației în vigoare;
2. Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziții și alte acte normative emise de autoritatea administraţiei publice; 
3. Efectuarea expertizei juridice a proiectelor de decizii, dispoziții și altor acte ale autorităţii administrației publice;
4. Înaintări de  propuneri de modificare sau a deciziilor, dispozițiilor şi altor acte normative ale autorităţii administraţiei publice; 
5. Vizarea  proiectelor actelor normative, prezentate pentru semnare Președintelui raionului; 
6. Generalizarea, în comun cu alte subdiviziuni structurale, practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova, elaborează propuneri privind perfecţionarea ei şi le prezintă spre examinare conducerii autorităţii administraţiei publice; 
7.  Participarea la elaborarea proiectelor acordurilor de colaborare, la dispoziţia Președintelui raionului efectuează expertiza juridică a proiectelor acordurilor de colaborare; 
8.  Reprezintarea, în modul stabilit, interesele autorităţii administraţiei publice în instanţele judecătoreşti şi alte organe; 
9.  Asigurarea executarea hotărârilor judecătoreşti;
10. Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor consiliului raional, consiliilor locale și raional, primăriilor, instituţiilor publice, pe întrebări ce țin de competenţele autorităţii administraţiei publice; 
11. Pregătirea pentru Președintele raionului, angajații Aparatului Președintelui raionului materiale informative privind modificarea și completarea cadrului legislativ; 
12. Organizarea documentării juridice prin constituirea colecţiilor de acte normative, publicaţii juridice, literatură de specialitate şi interes pentru administraţia publică.
13. Asigurarea petrecerii cu regularitate a comisilor speciale (privind traficul de ființe umane,comisia privind combaterea narcomaniei)
7. Competențele în domeniul resurselor umane:
Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
 Participarea  la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorităţii publice, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la managementul resurselor umane; 
Participarea la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, a regulamentului intern al autorităţii publice; 
Participarea la proiectarea structurii organizatorice a autorităţii publice şi a subdiviziunilor structurale prin:
    -planificarea/estimarea necesarul de personal;
    -completarea statelor  de personal în corespundere cu structura şi efectivul-limită ale autorităţii publice; 
    - asigurarea necesarului de personal;
     -organizarea şi participarea la desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor vacante; 
     -organizarea şi coordonarea procesului de integrare socioprofesională a noilor angajaţi; 
Coordonarea şi monitorizarea  implementarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale; vizarea obiectivelor  individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici;
Participarea la examinarea contestaţiilor în domeniul managementului resurselor umane depuse de angajaţi;
Promovarea şi cultivarea climatul psihologic pozitiv de muncă în autoritatea publică şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase; 
Participarea  la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor interpersonale;
 Elaborarea/revizuirea şi aprobarea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul autorităţii publice;
Organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor vacante, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, a procesului de atestare a funcţionarilor publici cu statut special şi a persoanelor care deţin posturi de deservire tehnică;
 Promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici;
Ținerea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice:  
 Creearea şi administrarea bazei de date computerizată privind funcţiile şi personalul autorităţii; 
    
8. Competențele în domeniul auditului intern
1. Efectuarea  misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului de management  financiar şi control al unităţii audiate şi aplică tehnicile necesare pentru a atinge obiectivele misiunii de audit conform actelor normative în vigoare;
2. Monitorizarea implementării   recomandărilor de către conducătorul unităţii audiate;
3. Realizarea testări pentru producerea dovezilor de audit public intern, în baza cărora 
formulează constatări, concluzii şi recomandări;
4. Întocmirea  formularelor constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor
disfuncţii/iregularităţi;
5. Întocmirea  dosarelor  de audit public intern şi le păstrează / arhivează în mod corespunzător;
6. Înformarea printr-o notă informativă Președintele Raionului, conducătorul subdiviziunilor Consiliului raional privind identificarea unor încălcări a legislației în vigoare;
7. Elaborarea rapoartelor de audit intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit  şi le prezintă spre examinare Președintelui Raionului;
8. Comunicarea  conducătorului unităţii audiate privitor la constatările şi recomandările de audit;
9. Solicitarea întocmirea de către unităţile audiate a planului de acţiuni, privind implementarea recomandărilor;
10. Acordarea  consultanță și oferă recomandări privind perfecționarea activității unității audiate.
9. Competențele în domeniul activității arhivistice
1. Asigurarea  completării  Fondului arhivistic cu documente de valoare cultural-istorică, ştiinţifică şi practică, inclusiv cu cele aflate în posesia persoanelor fizice, şi păstrarea acestora;
2. Asigurarea,  păstrarea  şi evidenţa documentelor din arhivă, conform normelor stabilite;
3. Ținerea evidenţei  documentelor Fondului arhivistic care se păstrează în arhiva raionului, în arhivele departamentale, a documentelor Fondului arhivistic obştesc care se păstrează în arhivele persoanelor juridice, fondurilor şi colecţiilor de documente ale persoanelor fizice şi exercită controlul asupra asigurării integrităţii lor;
4. Determinarea instituţiilor-surselor de completare a arhivelor de stat, ale căror documente fac parte din Fondul arhivistic de stat şi din Fondul arhivistic obştesc, elaborarea şi aprobarea Listei instituţiilor-surselor de completare a Fondului arhivistic de stat şi cea a Fondului arhivistic obştesc, Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor din raion, nomenclatoarele-tip ale documentelor şi termenele lor de păstrare, coordonarea indicatoarelor documentelor şi termenele lor de păstrare ramurale, instrucţiunile cu privire la efectuarea lucrărilor de secretariat în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
5. Organizarea și  punerea în practică a metodelor eficiente de păstrare, restaurare, conservare, utilizare şi pază a documentelor, elaborarea nomenclatorul utilajelor şi materialelor necesare arhivelor de stat şi determinarea utilitatea lor;
6. Stabilirea cerinţelor generale faţă de modul de documentare a activităţii de administrare şi organizare a lucrului cu documentele în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de forma de proprietate, elaborează documente metodice privind organizarea şi efectuarea lucrărilor de secretariat;
7. Asigurarea promovării experienţei avansate în domeniu; organizarea în acest scop a conferinţelor ştiinţifico-practice şi seminare;
8. Asigurarea   perfecţionării  profesionale continuă a funcţionarilor din serviciu, a specialiştilor arhivelor departamentale;
9. Coordonarea activității  de pregătire şi instruire a personalului în domeniul arhivistic;
10.  Întreprinderea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, cu persoanele juridice, măsuri pentru eficientizarea activităţii serviciilor arhivă raionale,  arhivelor departamentale şi arhivelor persoanelor juridice, ale căror documente sînt componentă a Fondului arhivistic obştesc;
11.Colaborarea cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice şi cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă în vederea realizării misiunii Serviciului.
10. Competențele în domeniul Tineret și Sport
1. Desfăşurarea activităţilor cultural-artistice, cognitive şi sportive; 
2. Asigurarea colaborării cu structurile de şi pentru tineret legal constituite, cu alte instituţii de lucru cu tinerii;
3. Participă la crearea şi coordonarea activităţilor organizate de şi pentru tineret;
4. Reprezentarea  intereselor raionului în raport cu federaţiile sportive raionale şi naţionale;
5. Asigurarea, elaborarea şi realizarea programului anual de acțiuni în domeniul dezvoltării culturii fizice și  a sportului;
6. Asigurarea implementării regulamentului de atestare a cadrelor de antrenori-profesori, instructori metodişti, managerilor din şcoli sportive, cluburi sportive;
7. Informarea populației  despre programul desfășurării măsurilor cultural-artistice şi sportive din raion;
8. Participarea la elaborarea şi realizarea programelor de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare a specialiştilor din domeniu.
11. Competențele în domeniul arhitecturii
1. Asigurarea realizării  în teritoriul raionului a politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului;
2. Coordonarea   activităților cu privire la elaborarea  planului de amenajare a teritoriului raionului, planuri urbanistice generale pentru localităţi, planuri urbanistice zonale şi de detaliu pentru zone şi teritorii din perimetrele localităţilor;
3. Monitorizarea  executării  lucrărilor publice și private, conform documentaţiei de proiect aprobate;
4. Monitorizarea  controlului  asupra respectării legislației în vigoare  în procesul realizării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu;
5. Verificarea  executării lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă;
6. Avizarea  proiectelor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele de orice tip;
7. Examinarea şi avizarea proiectelor de decor interior ale clădirilor de utilitate publică, proiectele mobilierului urban, reclamelor, iluminărilor exterioare, amenajării spaţiilor verzi, precum şi soluţiile coloristice ale tuturor elementelor urbane care determină decorul localităţilor;
8. Contribuie la consolidarea legăturilor de creaţie între arhitecţi, pictori-monumentalişti şi sculptori în procesul proiectării şi edificării ansamblurilor urbanistice, pentru a realiza sinteza arhitecturii şi artei plastice.
12. Competențele în domeniul economico-financiar
1. Organizarea şi asigurarea evidenţei  contabile a patrimoniului public raional din domeniul public şi cel privat;
2. Organizarea și ținerea  evidenţei  privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor aparatului în limita creditelor bugetare aprobate, precum şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3. Întocmirea documentelor justificative privind operaţiile patrimoniale, organizarea şi ţinerea corectă la zi a contabilităţii;
4. Întocmirea documentelor de plată către organele bancare conform reglementărilor în vigoare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi confruntarea acestora cu documentele însoţitoare, asigurînd încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor;
5. Exercitarea controlului zilnic al operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luînd măsuri pentru stabilirea răspunderilor atunci cînd este cazul;
6. Organizarea și  ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea în  termene a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
7. Ținerea evidinţei  contabile a sumelor primite de la buget, precum şi alimentările cu mijloace băneşti ale unor unităţi subordonate;
8. Organizarea şi conducerea evidenţei  contabile a mijloacelor speciale a aparatului preşedintelui raionului, secţiilor şi direcţiilor subordonate;
9. Participarea la stabilirea şi valorificarea operaţiunii de inventariere şi înregistrarea în contabilitate a documentele de casare a bunurilor;
10. Întocmirea şi transmiterea la  instituţiile  interesate rapoarte financiare privind execuţia bugetului propriu aparatului preşedintelui raionului, secţiilor şi direcţiilor subordonate;
11. Organizarea și  efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi a decontărilor din bugetul raional şi de la secţiile şi direcţiile din subordine;
12. Participarea în comisiile de negociere privind vînzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a raionului, în condiţiile legii;
13. Elaborarea proiectului bugetului propriu al aparatului, secţiilor şi direcţiilor din subordine, pentru anul în curs şi pentru anii următori;
14. În baza bugetului raional aprobat efectuează repartizarea veniturilor şi cheltuielilor pe anul următor pe coduri economice, după necesităţile instituţiei;
15. Întocmirea contractelor  pentru achiziţionarea  mărfurilor şi serviciilor a aparatului preşedintelui, secţiilor şi direcţiilor din subordine, asigură evidenţa şi înregistrarea lor la Trezorărie;
16. Întreţinerea arhivei  registrelor de calculare a salariului pe anii precedenţi, eliberarea certificatelor  funcţionarilor la solicitare;
17. Asigurarea  necesarului  de materiale de întreţinere, rechizite si materiale consumabile.
13.Competențele în domeniul economiei
Elaborarea politicilor (strategiilor, planurilor anuale) de dezvoltare social-economică a raionului.
Colaborarea cu organele administrației publice locale în procesul promovării reformelor social-economice și controlul asupra respectării legislației în domeniul de competență.
Coordonarea activității de promovare pe teritoriul raionului a politicii în domeniul administrării proprietății de stat, formării și utilizării raționale a proprietății.
Participarea la repartizarea investițiilor capitale din contul bugetului de stat,  raional și organizarea activității pentru asigurarea utilizării lor eficiente.
Coordonarea activității IP Incubatorul de Afaceri din Soroca, ÎM ”Soralim Service”, fondate de Consiliul raional Soroca.
Analiza situației generale a dezvoltării social-economice a raionului.
Analiza și întreprinderea măsurilor în scopul asigurării utilizării raționale pe teritoriul raionului a resurselor energetice.
Evidența și folosirea rațională a patrimoniului Consiliului Raional.
Evaluarea gradului de dezvoltare a sectorului micului business și antreprenoriatului în raion
Acordarea suportului informațional și consultativ privind activitatea antreprenorială, inclusiv a micului business.
Informarea agenților economici privind posibilitatea de a participa la Forumul ÎMM, Expoziții Naționale  și Internaționale.
Monitorizarea executării Legii cu privire la  comerțul interior și a Legii cu privire la protecția consumatorului pe teritoriul raionului.
Contribuția la organizarea activității pentru realizarea pe teritoriul raionului a legislației în domeniul achizițiilor publice de mărfuri, lucrări și servicii.
Acordarea suportului  pentru realizarea legii cu privire la achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului; 
Asigurarea participării la achiziții a unui cerc larg de furnizori locali și străini, în scopul dezvoltării concurenței.
Elaborarea (în comun cu instituțiile bugetare la necessitate) documentelor de licitație (tender) pentru achiziția mărfurilor, lucrărilor și serviciilor și prezentarea lor spre examinare, coordonare și aprobare Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
14.Competențele în domeniul construcțiilor, gospodăriilor comunale și drumuri
Examinarea și coordonarea acțiunilor în domeniul reparației și  întreţinerii, în limitele alocaţiilor financiare, a drumurilor publice locale a raionului;
Examinarea și coordonarea acțiunilor în domeniul dezvoltării construcţiei reţelelor de  gazificare şi termoficare a raionului;
Examinarea și coordonarea acțiunilor în domeniul construcţiei şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apei; 
Promovarea politicii în domeniul dezvoltării transportului de călători și bagaje în teritoriul  raionului.
Coordonarea activității în domeniul securității circulației rutiere în teritoriul raionului . 
Colaborarea cu autoritățile administrațiilor publice de nivelul I în domeniile ce ține de activitatea Secției.
Colaborează cu celelalte secţii, direcții din cadrul Consiliului raional pentru aducerea la îndeplinire a oricăror alte atribuţii ce-i revin Consiliului din legi, hotărâri sau din alte acte  normative  şi dispoziţii generale ce ţin de competenţa ei;
Iniţiază şi participă, în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public raional;
Monitorizarea acțiunilor în vederea respectării legislaţiei în vigoare în domeniile construcţiilor, transportului, gospodăriei comunale şi de locuinţe, drumurilor.
Evidența temelor de proiectare, precum şi a listei investiţiilor publice pentru care se desfăşoară licitaţiile finanţate din bugetele locale;
Coordonarea activităților în scopul asigurării realizării programului investițional raional;
Contribuie la aplicarea prevederilor legale și a actelor normative la implementarea proiectelor de executare a lucrărilor publice pe teritoriul raionului;
În conformitate cu legislaţia în vigoare, urmăreşte pe teritoriul raionului îndeplinirea Hotărârilor Guvernului privind reducerea volumului obiectelor nefinalizate;
Elaborarea programelor pe termen lung, mediu şi scurt pentru lucrările publice de interes raional;
Coordonarea activității întreprinderilor fondate de  Consiliul raional, ce funcţionează în domeniul activităţii secţiei;
Solicitarea şi obținerea informaţiei în limitele competenţei sale de la consiliile locale (săteşti, municipale ) , întreprinderile şi organizaţiile de sub autoritatea Consiliului raional Soroca;
Secţia  în limitele competenţei sale poate emite instrucţiuni, lucrări şi elaborări metodice cu caracter de recomandare pentru primării şi instituţii publice de interes raional.
Competențele în domeniul   proiectelor  investiționale
1. Întocmirea  portofoliul de proiecte al Consiliului Raional Soroca, raportat la Strategia de dezvoltare a raionului;
2. Întocmirea bazei  de date cu privire la proiectele implementate sau în curs de implementare, finanțate din alte surse decât cele ale Consiliului Raional Soroca;
3. Identificarea  posibilelor  parteneriate cu alte persoane juridice în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare a raionului;
4. Întreținerea  unui  cadru adecvat pentru parteneriatele dintre administrația publică locală și alți colaboratori ( mediul de afaceri, societatea civilă, instituții publice etc.) pe diferite programe și proiecte;
5. Monitorizarea derularea programelor cu finanțare externă, păstrând permanent legătura dintre finanțatori și Consiliul Raional;
6. Întocmirea  rapoartelor  intermediare și finale vizând derularea programelor cu finanțare U.E. sau a altor programe, anual sau ori de câte ori se solicită acest lucru;
7. Coordonarea  aspectelor  legate de semnarea și implementarea contractelor;
8. Realizarea  și distribuirea  materialelor  informative și educative cu privire la proiectele implementate;
9. Participarea  la întâlniri, seminare, burse organizate de structuri ale Uniunii Europene, în scopul îmbogățirii cunoștințelor legate de utilizarea Fondurilor structurale pentru finanțarea proiectelor de investiții;
10. Monitorizarea  rezultatelor  obținute prin proiectele și programele derulate;
11. Identificarea  surselor  de finanțare accesibile pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare;
12. Monitorizarea în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul consiliului și/sau instituții subordonate, proiectele cu finanțare externă sau națională, în care consiliul raional este solicitant sau partener;
13. Întocmirea  rapoartelor, sintezelor și informări pe domenii de activitate privind modul în care se realizează obiectivele din strategiile și programele aprobate;
14. Identificarea  posibilelor  parteneriate cu organisme și autorități publice din străinătate.
Capitolul III
Competențele în domeniul securității şi sănătății în muncă
Organizarea protecţiei muncii la unitate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă (nr. 186 din 10.07.2008) şi altor acte normative din domeniul protecţiei muncii.
Capitolul IV
Drepturile, obligațiile și răspunderea salariaților
1) Salariatul funcţionar public are următoarele drepturi: drepturi prevăzute în art. 14 – 18 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.  158-XVI din 04.07.2008) , precum și drepturi prevăzute în alin.(1) al art. 9 din Codul Muncii al Republicii Moldova (nr.154 din 28.03.2003)
2) Salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă are următoarele drepturi: drepturi prevăzute în alin.(1) al art. 9 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr.154 din 28.03.2003) și alte drepturi prevăzute în contractul individual și cel colectiv de muncă.
3) Salariatul funcționar public este obligat: să îndeplinească obligaţiile prevăzute în art. 22 – 24 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008), obligațiile prevăzute în alin.(2) al art. 9 din Codul Muncii al Republicii Moldova (nr.154 din 28.03.2003), alte obligații prevăzute de legislaţia în vigoare și contractul colectiv de muncă.
4) Salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă este obligat: să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin.(2) al art. 9 din Codul Muncii al Republicii Moldova (nr.154 din 28.03.2003), alte obligații prevăzute în contractul individual și cel colectiv de muncă.
5) Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, contravenţiile sau infracţiunile săvîrşite în timpul serviciului sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei, salariatul funcţionar public și salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală, după caz.
Capitolul V
Drepturile, atribuțiile, și răspunderea angajatorului
1) Drepturile și atribuţiile de bază ale angajatorului (Preşedintelui raionului): drepturi și atribuții prevăzute în art. 52 – 54  al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, precum și drepturi prevăzute în art. 10 alin.(1) și (2) al Codului muncii al Republicii Moldova.
2) Angajatorului (Preşedintelui raionului) în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, contractul colectiv de muncă nivel de unitate sau încredinţate de Consiliul raional.
3) Angajatorul (Preşedintele raionului) poartă răspundere juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru faptele ilegale comise în exerciţiul funcţiunii.
 
Capitolul VI
Disciplina muncii
1) Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaților de a se subordona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu prezentul regulament, cu contractul colectiv de muncă nivel de unitate, cu contractele individuale de muncă, cu actele normative la nivel de unitate, cu legislația specială în vigoare, precum și cu Codul Muncii al Republicii Moldova.
2) Disciplina de muncă se asigură în unitate prin crearea de către angajator a condiţiilor economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense pentru muncii conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare.
3) Pentru comiterea abaterilor disciplinare, funcţionarului public îi pot fi aplicate sancţiuni disciplinare conform prevederilor art. 58-60 al Legii cu privire la funcția publică si statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.
6) Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă sancţiuni disciplinare conform prevederilor art.206 - 211 ale Codului Muncii al Republicii Moldova.
7) Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, contravenţiile sau infracţiunile săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei, salariatul funcţionar public și salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală, după caz.
8) Fapte care constituie abateri disciplinare: abateri disciplinare prevăzute de art. 7 al Legii cu privire la funcția publică si statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.
De asemenea, fapte calificate ca abateri disciplinate vor fi considerate următoarele:
- nerespectarea masurilor de securitate si sănătate a muncii in unitate;
- hartuirea sexuala si actele de discriminare;
- întârzierea sistematică la serviciu;
- absenţele nemotivate de la serviciu mai mult de 4 ore pe parcursul unei zile lucrătoare;
- părăsirea nemotivata a locului de munca in interes personal;
- falsificarea de acte;
- executarea unor lucrări străine de interesele instituției in timpul serviciului; 
- primirea de persoane străine de bani sau alte foloase pentru activitățile prestate;
- actele de violenta fizica sau de limbaj provocate de salariat, sau la care acesta participa;
- consumul de băuturi alcoolice in timpul orelor de program sau chiar in afara orelor de program, dar in incinta unității, or prezenta in stare de ebrietate in incinta unității, și a.
Capitolul VII
Timp  de muncă și  timp de odihnă
   Durata normală a timpului de muncă : 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz. Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00. Activitate preponderent de birou, deplasări de serviciu în teritoriu,  în ţară şi peste hotare.
   Angajatorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă, dacă această posibilitate este prevăzută de contractul colectiv ori de cel individual de muncă.
La lucrările unde caracterul deosebit al muncii o impune, ziua de muncă poate fi segmentată, în modul prevăzut de lege, cu condiţia ca durata totală a timpului de muncă să nu fie mai mare decît durata zilnică normală a timpului de muncă. 
Durata zilei de muncă poate fi, de asemenea, împărţită în două segmente: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă şi o perioadă variabilă (mobilă), în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a timpului de muncă.
Munca în zilele de repaus este interzisă.
Ca excepţie salariaţii pot fi atraşi la muncă în zilele de repaus în strictă conformitate cu prevederile art.158 din Codul Muncii.
Plecările în interes de serviciu, cu precizarea locului de deplasare şi a scopului, precum şi cele în interes personal (cu acordul șefului imediat superior), vor fi consemnate în registrul de evidenţă în anticamera Preşedintelui raionului.
    Salariaţii care nu respecta, regimul de muncă pot fi pedepsiţi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
  Zilele de sărbătoare nelucrătoare sînt stabilite de Codul Muncii al Republicii Moldova. Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare – conform contractului colectiv de muncă nivel de unitate.
Capitolul VIII
Concediile


1) Acordarea concediilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi graficul stabilit.
2) Angajaţilor li se acordă concediu de odihnă anual plătit cu o durată prevăzută de legislaţia în vigoare.
3) Funcţionarii publici beneficiază de concediu de odihnă anual în conformitate cu art.43 al Legii nr 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, iar personalului contractual în baza Codului Muncii al Republicii Moldova (nr.154 din 28.03.2003)
4) Rechemarea salariatului din concediul de odihnă anual se va efectua doar în cazurile excepţionale, cu acordarea ulterioară a zilelor nefolosite.
5) Divizarea concediului de odihnă anual în părţi se va face cu acordul scris al salariatului, una dintre părţi va avea durata de cel puţin 14 zile calendaristice.
6) Zilele de concedii restante se vor acorda la cererea scrisă a salariatului cu acordul părţilor ori pot fi alipite la concediile anuale.
7) Refuzul salariatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul, dar dacă restul zilelor din concediu de odihnă nu au fost folosite din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, salariatul este în drept să le folosească pe  parcursul următorului an calendaristic.
Capitolul IX
Corespondenţa 
Corespondenţa în Aparatul preşedintelui raionului Soroca  este semnată de preşedintele raionului sau de unul dintre vicepreşedinţi, conform atribuţiilor desemnate prin dispoziţie.
Secretarul administrativ  din cadrul Aparatului Preşedintelui asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, primește, distribuie și întreține corespondența.
Dispoziţii finale
1) Regulamentul Aparatului Preşedintelui raionului se aduce la cunoştinţa salariaţilor, sub semnătură de către secția Resurse Umane.  Produce efecte juridice de la data înştiinţării.
2) Regulamentul intern al Aparatului Preşedintelui raionului se afişează în toate subdiviziunile structurale ale unităţii.
3) Finanţarea activităţii Aparatului preşedintelui se efectuează din contul bugetului raional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4) Personalul din Aparatul preşedintelui raionului are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Regulament.
5) Prezentul Regulament se aprobă şi se modifică prin decizia Consiliului Raional Soroca.