ANUNȚ

 

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist al Secției Economie din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul general al funcției: Colaborarea cu conducerea administraţiei publice locale în procesul promovării reformelor social – economice;

           Sarcinile de bază ale funcției: Participarea la  elaborarea strategiilor, programelor, direcţiilor prioritate şi de perspectivă ale dezvoltării social-economice a raionului.

      Înaintarea propunerilor Ministerului Economiei și a Infrastructurii  vizavi de modificarea legislaţiei în vigoare, conform propunerilor parvenite de la patronii întreprinderilor cu diverse forme de activitate.

      Asigurarea dialogului între autorităţile locale şi reprezentanţii mediului de afaceri, prestatorii de servicii şi granturi, potenţialii investitori.

           Monitorizarea executării la nivel de raion a prevederilor Legii nr.105 din 13.03.2003 ,, Cu privire la protecţia consumatorilor” şi a Legii nr.231 din 23.09.2010 ,, Cu privire la comerţul interior”

Monitorizarea la nivel de raion privind implementarea Programelor de Stat de susţinere şi dezvoltare a antreprenoriatului.

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26 sau e-mail: luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

-                 Codul Muncii al  Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003

-  Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25 din 22.02.2008

-                 Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006

-                 Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008

-                 Legea privind actele normative  nr.100 din 22.12.2017

-                 Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016

-  Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013

-  Legea integrității nr.82 din 25.05.2017

-                 Legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010

-                 Legea cu privire la ajutorul de stat  nr.139 din 15.06.2012

-                 Legea cu privire la întreprinderile mici și mijlocii  nr.179 din 21.07.2016

-                 Legea cu privire la protecția consumatorilor nr.150 din 13.03.2003

-  Hotărârea Guvernului  privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.201 din 11.03.2009

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

-  formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);

-            copia buletinului de identitate;

-  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;

-            certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;

-            cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

-            documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

          Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 f) are studii superioare în domeniul economiei;
 g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

 i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

m)  abilități de utilizare a computerului.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  9 septembrie 2020.