Căutare în site

 


A N U N Ț

       Președintele Raionului Soroca anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru în cadrul  Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul funcției: Promovarea politicii în domeniul relațiilor funciare și cadastru,dezvoltării social-economice în teritoriu.Realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe întreg teritoriu,indiferent de forma organizațională-juridică,tipul de proprietate asupra pământului.

          Sarcinile de bază ale funcției:

- implementarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;

- implementarea procedurilor de ținere a cadastrului funciar;

- implementarea procedurilor de ținere a monitoringului funciar;

          Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26.

Bibliografia concursului:

-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006

-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008

-          Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016

-           Codul  Funciar nr.828 din 25.12.1991

-          Legea privind modernizarea Codului Civil și modificarea unor acte legislative nr.133 din 15.11.2018

-          Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului* nr.1308 din 25.07.1997

-          Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992

-          Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998

-          Legea privind delimitarea proprietăților publice nr.29 din 05.04.2018

-          Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007;

-          Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999

-          Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999

-          Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004

-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995

-          Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009

-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri nr.1170 din 25.10.2016.

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională

-          certificatul medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

-          posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

-         are capacitate deplină de exerciţiu; 
 -     nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

-          este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

-          studii superioare de licență în domeniu cadastru, pedologie;

-          1 an experiență profesională în serviciul public și domeniul dat:

-          abilităţi de utilizare a computerului: MapINFO/LCAD/CadFuncV/Google Earth Pro/Global Mapper:

-          în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și

-          ( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-           nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-           nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă.

 

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  07 septembrie 2020

 

 

Rusnac Veaceslav,

Președinte  al  Raionului  Soroca