Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
  Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției: stabilirea unui raport pozitiv între administrația publică locală și cetățeni prin organizarea activităților curente a Aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca și satisfacerea  necesităților de informare și consultanță pe problemele cetățenilor.
    Sarcinile de bază ale funcției: asigurarea planificării și realizării  activităților curente și de perspectivă a președintelui raionului, aparatului președintelui, subdiviziunilor Consiliului raional Soroca într-un mod real și optim, monitorizarea executării în termen a deciziilor consiliului raional și a dispozițiilor președintelui  ce țin  de competența secției, asigurarea desfășurării programului de audiență a cetățenilor, respectiv prin ținerea evidenței tuturor petițiilor, adresărilor, cererilor adresate președintelui raionului, monitorizarea expedierii răspunsurilor în termenii stabiliți de legislația în vigoare, elaborarea proiectelor de decizii, dispoziții, note informative ce țin de domeniul de competență a secției, participarea la măsurile tehnico-organizatorice în vederea pregătirii și desfășurării ședințelor Consiliului raional Soroca și a comisiilor de specialitate, seminare și alte măsuri din domeniul activității administrației publice.
Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: carolina.1985@mail.ru sau luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006
 • Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008
 • Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006
 • Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
 • Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994
 • Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
 • Lege cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din15.02.2008
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
 • Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013
 • Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764 din 27.12.2001.
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
 • cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba romînă  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. ( a) şi    (b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008)  sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 • 6 luni experință profesională în domeniu;
 • abilități de utilizare a computerului.
 
Data-limită de depunere a dosarelor este  13 octombrie 2017.
 

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00