Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al IP Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail carolina.1985@mail.ru sau luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova,Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994, Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003, Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016, Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
Hotărîrea Guvernului Сu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, nr. 334 din 23.04.2009, Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Statutul IP Tabără de odihnă pentru copii „La Dumbravă” (Deciziei CR Soroca nr.9/4 din 03.07.2008).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016), copia buletinului de identitate ,copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente ,copia carnetului de muncă, certificatului medical sau declarația pe propria răspundere, cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale, proiectul de management al instituției (8-10 pagini,tehnoredactate, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0.
Notă:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: 

Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 
deţine cetăţenia Republicii Moldova; cunoaște limba română;
la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani; are capacitate deplină de exerciţiu; este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; are studiile superioare absolvite în domeniul pedagogiei, juridicii, economiei sau administrației publice și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani; nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale; abilități de cunoaștere a calculatorului.
Data-limită de depunere a documentelor este 24 noiembrie 2017.