Căutare în site

Sesiune informativă pentru APL


Pe 22 noiembrie, curent , reprezentanții administrației publice locale de ambele niveluri .
Mai Mult

Gala Laureaților Fotbalului Sorocean 2017


Evenimentul a coincis și cu marcarea a 10 ani de activitate a Asociației de Fotbal din raionul Soroca.
Mai Mult

Ziua Pedagogului la Soroca


Tradițional, la 5 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej și la Soroca a fost organizată o festivitate.
Mai Mult

Sărbătoare frumoasă în com. Vasilcău


Ieri,30 noiembrie,2017 a vut loc darea în exploatare a blocului sanitar din Grădinița „Prichindel”, Vasilcău
Mai mult
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de șef al Serviciului Arhivă din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției:
planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea activității angajaților serviciului, elaborarea politicilor în conformitate cu activitățile care implică exercitarea atribuțiilor în domeniu, reprezentarea intereselor serviciului în raport cu conducerea autorității publice și cu alte subdiviziuni.
Sarcinile de bază ale funcției: asigurarea integrității documentelro de arhivă în timpul păstrării și utilizării acestora, adoptarea deciciilor adminsitrative cu privire la evaluarea, ordonarea, păstrarea, evidența, valorificarea și publicarea documentelor de arhivă, asigurarea accesului persoanelor juridice și fizice la documentele de arhivă, autentificarea certificatelor de arhivă, copiile extraselor eliberate, acordarea asistenței metodică și practică responsabililor de arhivă.
Dosarele de participare la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: carolina.1985@mail.ru.
Bibliografia concursului:
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 
- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
- Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013
- Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012
- Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr.880 din 22.01.1992
- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Arhivistic de Stat nr.352 din 27.05.1992
- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Indicatorului de preţuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat şi Listei serviciilor fără plată prestate de către arhivele de stat nr.339 din 23.03.2005
- Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului 
nr.339 din 23 martie 2005 nr.627 din 12.07.2010
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
- are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. ( a) şi (b) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
-nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
- 1 an experință profesională în domeniu;
- abilități de utilizare a computerului.
Data-limită de depunere a dosarelor este 24 noiembrie 2017.