Căutare în site

 Stimaţi concetăţeni!
        Cu o deosebită plăcere, Vă invităm  să participați  la măsurile festive, dedicate sărbătorilor Naționale ”Ziua Independenței” şi „Limba Noastră”, care se vor desfăşura  în raionul Soroca 
Program:
24 august 2018
14.00  –  Spectacol  festiv consacrat „Zilei Independenţei”
              Palatul de Cultură,   mun. Soroca
*Vă încurajăm să îmbrăcați costum tradițional
27 august 2018
10.00  – Depunere de flori -  Complexul Memorial
Str. Independenţei, mun. Soroca               
10.30-   Depunere de flori  - Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
              Piața Libertăți, mun. Soroca               
10.45-   Hora  Independenței , program artistic
              Piața Libertăți, mun. Soroca               
31 august 2018
10.00  – Măsuri festive consacrate Sărbătorii Naționale ,, Limba Noastră”
Parcul „Mihai Eminescu”, mun. Soroca                  
 
Președintele Raionului Soroca anunță post vacant în cadrul  Serviciului Proiecte Investiționale. 
      Cerințe de bază:
1. studii superioare, în domeniul administrației publice/relații internaționale/litere/jurnalism cunoştinţe în domeniul managementului proiectelor.
2. minimum 1 an  experienţă de lucru în  organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice sau   organizaţii internaţionale. 
3. Cunoașterea  limbii  române și  engleze (limba rusă, franceza – constituie un avantaj);
4. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).
5. Abilități excelente de comunicare, inter-personale, inclusiv abilități de lucru independent și în echipă; 
6. Flexibilitate, disponibilitate   de  lucru  într-un  mediu  dinamic, capacitatea de prioritizare a activitatilor;
  Dosarul va conține: Curriculum Vitae (CV), scrisoarea de intenție   și,  se  depune   la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511).
Pentru informații mai detaliate  vă adresați la nr. de tel:0230 22026 sau 0230 30191
ANUNȚ
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Economie în cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției: Colaborarea cu conducerea administraţiei publice locale în procesul promovării  reformelor social – economice.
           Sarcinile de bază ale funcției: Organizarea elaborării Planului de Acțiuni pentru realizarea prevederilor stipulate în Strategia de dezvoltare a raionului Soroca. Analizarea situației privind dezvoltarea social-economică a raionului. Conlucrarea cu agenții economici în scopul dezvoltării social-economice din raion. Asigurarea soluționării problemelor din domeniul achizițiilor publice.
            Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, sau la adresa de e-mail:carolina.1985@mail.ru. 
Bibliografia concursului:
- Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
- Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 
- Legea  cu privire la actele normative nr.100  din 22.12.2017
- Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015
- Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003
- Legea privind protecția consumatorilor nr.105 din 13.03.2003
- Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoariale nr.523 din 16.07.1999
- Legea cu privire la comerțul interior  nr.231 din 23.09.2010
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    - deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    - posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    - are capacitate deplină de exerciţiu; 
    - nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
    - este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
    - are studii superioare în domeniul economiei;
    - în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și ( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    - nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
   - nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al  Autorității Naționale de Integritate.
   -nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 - abilități de utilizare a computerului;
- 2 ani experiență profesională în serviciul public ;
Data-limită de depunere a dosarelor este  17 august 2018.