Căutare în site

 


A N U N Ț

       Președintele Raionului Soroca anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru în cadrul  Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul funcției: Promovarea politicii în domeniul relațiilor funciare și cadastru,dezvoltării social-economice în teritoriu.Realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe întreg teritoriu,indiferent de forma organizațională-juridică,tipul de proprietate asupra pământului.

          Sarcinile de bază ale funcției:

- implementarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;

- implementarea procedurilor de ținere a cadastrului funciar;

- implementarea procedurilor de ținere a monitoringului funciar;

          Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26.

Bibliografia concursului:

-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006

-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008

-          Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016

-           Codul  Funciar nr.828 din 25.12.1991

-          Legea privind modernizarea Codului Civil și modificarea unor acte legislative nr.133 din 15.11.2018

-          Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului* nr.1308 din 25.07.1997

-          Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992

-          Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998

-          Legea privind delimitarea proprietăților publice nr.29 din 05.04.2018

-          Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007;

-          Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999

-          Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999

-          Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004

-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995

-          Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009

-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri nr.1170 din 25.10.2016.

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională

-          certificatul medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

-          posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

-         are capacitate deplină de exerciţiu; 
 -     nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

-          este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

-          studii superioare de licență în domeniu cadastru, pedologie;

-          1 an experiență profesională în serviciul public și domeniul dat:

-          abilităţi de utilizare a computerului: MapINFO/LCAD/CadFuncV/Google Earth Pro/Global Mapper:

-          în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și

-          ( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-           nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-           nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă.

 

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  07 septembrie 2020

 

 

Rusnac Veaceslav,

Președinte  al  Raionului  Soroca

 

Astăzi, 13 august 2020 ora 11.00, vicepreședintele raionului Soroca, dna Bordianu Alla a desfășurat ședința comisiei privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional - șef al Insituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bădiceni.

În cadrul ședinței s-a decis, ca concursul să fie desfășurat la data de 17 august, ora 08.30 (biroul Președintelui raionului).

Astăzi, 13 august 2020, ora 10.00, în fața sediului Consiliului Raional Soroca s-au desfășura consultări publice a proiectelor de decizii de interes public, care urmează a fi examinate la ședința Consiliului Raional Soroca din 20 august 2020.

Proiectele de decizii sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până pe data de 17 august 2020, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com 

Proiectele de decizii și notele informative sunt disponibile pe pagina web oficială http://www.soroca.org.md sau la sediul Consiliului Raional Soroca, pe adresa: MD-3000 mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare nr. 5, et. 5, biroul 501.