Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
ANUNȚ
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției: Implementarea în raionul Soroca a principiilor de organizare a  protecției civile și a prevederilor actelor legislative și normative în vigoare ce reglementează activitatea în domeniul serviciului civil.
           Sarcinile de bază ale funcției: Implementarea prevederilor actelor normative ce reglementează activitatea în domeniul protecţiei civile; Asigurarea procedurii de informare, încorporare și monitorizare a modului de îndeplinire a  serviciului civil; Contribuirea la responsabilizarea executantului serviciului civil pentru abaterile săvârșite în timpul îndeplinirii serviciului în conformitate cu legislația în vigoare; Elaborarea proiecte de decizii, dispoziții, note informative ce țin de domeniul  de competență a secției, acordarea asistenței în organizarea şedinţelor , seminarelor și altor măsuri organizatorice ce țin de activitatea Consiliului raional.
           Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26.
Bibliografia concursului:
- Codul Muncii al  Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
- Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008 
- Legea privind actele normative  nr.100 din 22.12.2017
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea  cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156 din  06.07.2007
- Legea  cu privire la protecţia civilă nr. 271 din 09.11.1994
- Legea  privind apărarea împotriva incendiilor nr.267 din 09.11.94
- Hotărîrea Guvernului cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1340 din 04.12.2001
- Hotărîrea Guvernului  cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale nr. 1076 din  16.11.2010
- Hotărîrea Guvernului privind unele măsuri de executare a Legii   nr. 156 din  06.07.2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 865 din 15.07.2008
Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
  
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    f) are studii superioare în domeniul adminsitrației publice locale;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
    j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
   n) abilități de utilizare a computerului.
Data-limită de depunere a dosarelor este  27 iunie 2019.
ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ
Conform Dispoziției Președintelui Raionului Soroca, nr. 44 din 30.05.2019, la data de 11 iunie 2019, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Raional, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Raional Soroca. Proiectele de decizie propuse spre examinare pot fi accesate pe pagina web oficială: http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr/728-sedinta-consiliului-raional-2

Orarul comisiilor de specialitate:
Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educaţie, sport şi tineret 
07 iunie 2019, ora 09. 00, etaj 1, sala de protocol;
Comisia pentru întrebări juridice și administrație publică
07 iunie 2019, ora 10.30, etaj 1, sala de protocol;
Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului
07 iunie 2019, ora 13.30, etaj 1, sala de protocol;
Comisia pentru dezvoltare economică și a infrastructurii, amenajarea teritoriului și protecția mediului
11 iunie 2019, ora 09.30, etaj 1, sala de protocol;
Comisile de specialitate vor avea loc în sala de protocol a Consiliului Raional, et. I.
Pe 1 iunie marcăm Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor. Răspunderea pe care noi, cei maturi, o purtăm pentru copiii noştri – este imensă. Trebuie să ținem cont  de faptul că ei au cea mai mare nevoie de dragostea, grija, atenţia şi căldura noastră. Copiii sunt sunt sensul vieţii, bucuria şi mândria noastră cea mare. Ei sunt viitorul Moldovei şi doar de noi depinde cum va fi acest viitor.
Felicităm  toţi copiii cu ocazia acestei sărbători şi le dorim  o  copilărie fericită , vacanță  frumoasă și plină de impresii plăcute.
Cu ocazia Zilei Copilului la 01 iunie se vor desfășura în municipiul și raionul Soroca mai multe acțiuni culturale:
Organizarea expoziției de carte: „Un curcubeu de cărți pentru tine”  - 30 mai 2019 ora 10-00, Biblioteca „ Basarabia”.
Acțiune literar-muzicală ,,Terra aparține copiilor”- 30 mai 2019, ora 15.00 Palatul de Cultură Soroca.
Oră de poezie „ Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viața” – 31 mai , ora 13-00, Filiala nr.2;
Joc literar „Culorile copilăriei” – 31 mai, ora 12-00, Filiala n.1.
Oră literară asupra scrierii lui Ion Creangă „ Amintiri din copilărie” – 140 ani de la publicare – 31 mai, ora 13-00, Filiala n.3.
Acțiune literar-muzicală „ Basmele copilăriei”- 7 iunie, ora 10-00, Filiala pentru copii „ St. Grama”.
Concurs de desen pe asfalt ,,Implică-te în succesul copilului tău” 01.06.2019 Biblioteca publică Vasilcău.
Excursie cu jocuri energizante pentru copii ,,Un soare fericit pentru toţi copiii” 01.06.2019 Biblioteca publică Hristici în parteneriat cu grădiniţa din localiate.
Concurs de poezie ,,O poezie din copilărie” 01.06.2019 biblioteca publică în parteneriat cu Gimnaziul din Tătărăuca Veche.
Oră de cultură informaţională ,,Drepturile şi obligaţiile copiilor! 31.05.2019 Biblioteca publică Vădeni.
Expoziţie de carte ,,O, tu Copilărie, o lume de poveşti” 01.06.2019 Biblioteca publică Şolcani.
 
                Cu respect,
Ghenadie Muntean,
Președinte al raionului Soroca