Căutare în site

 
Agenţia Proprietăţii Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, în particular:
  • la data de 5 august 2020, ora 10-00, pe adresa: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, Casa Guvernului se va desfășura licitaţia cu strigare pentru privatizarea cotei de 47/81 din clădirea de producere (nr. cadastral 7801118.282.07), or. Soroca, str. Uzinelor, 1 cu preţul iniţial de vânzare – 1 000 000 lei.
Cererile pentru participare la licitaţie și documentele enumerate în comunicatul informativ se depun până la data de 4 august 2020, ora 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, Casa Guvernului, Agenţia Proprietăţii Publice.
  • în perioada 17 – 21 august 2020, pe piaţa reglementată a Bursei de Valori se vor desfășura licitaţii cu strigare pentru privatizarea acţiunilor proprietate publică de stat din S.A. „Drumuri - Soroca”, mun. Soroca, str. F. Budde, 27, în număr de 3 339 468 unităţi (99,357%), preţul inițial de vînzare al unei acțiuni – 12,50 lei.
Comunicatele informative au fost publicate în Monitorul Oficial al RM nr. 180 - 187 din 17.07.2020 și pe pagina web: www.app.gov.md.
În scopul atragerii unui număr cît mai mare de participanţi la privatizare, acordării de drepturi egale şi asigurării concurenţei loiale între participanţi, solicităm respectuos ca informaţia dată să fie făcută publică la nivel local, prin mijloacele mass-media disponibile.
Director general adjunct
Mihai SOȚCHI

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

Bibliografia concursului:

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016

-          Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995

-          Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837 din 06.07.2016

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003

-          Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cosăuți (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017).

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

-          copia carnetului de muncă

-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere

-          certificatul de medic de familie

-          proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română;

c)      la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

f)       are studiile superioare absolvite necesare  prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

g)      nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Data-limită de depunere a documentelor este 10august 2020.                  

 

 

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru în cadrul  Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul funcției: Promovarea politicii în domeniul relațiilor funciare și cadastru,dezvoltării social-economice în teritoriu.Realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe întreg teritoriu,indiferent de forma organizațională-juridică,tipul de proprietate asupra pământului.

          Sarcinile de bază ale funcției:

- implementarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;

- implementarea procedurilor de ținere a cadastrului funciar;

- implementarea procedurilor de ținere a monitoringului funciar;

          Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26.

Bibliografia concursului:

-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006

-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008

-          Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016

-           Codul  Funciar nr.828 din 25.12.1991

-          Legea privind modernizarea Codului Civil și modificarea unor acte legislative nr.133 din 15.11.2018

-          Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului* nr.1308 din 25.07.1997

-          Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992

-          Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998

-          Legea privind delimitarea proprietăților publice nr.29 din 05.04.2018

-          Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007;

-          Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999

-          Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999

-          Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004

-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995

-          Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009

-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri nr.1170 din 25.10.2016.

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională

-          certificatul medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

-          posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

-         are capacitate deplină de exerciţiu; 
 -     nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

-          este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

-          studii superioare de licență în domeniu cadastru, pedologie;

-          1 an experiență profesională în serviciul public și domeniul dat:

-          abilităţi de utilizare a computerului: MapINFO/LCAD/CadFuncV/Google Earth Pro/Global Mapper:

-          în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și

-          ( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-           nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-           nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă.

 

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  10 august 2020