Căutare în site

ANUNȚ
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de auditor intern al Serviciul Auditor Intern din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției: Asigurarea eficacității sistemului de management financiar și control în cadrul entității, contribuind la obținerea plusvalorii și îmbunătățirea acestuia.
Sarcinile de bază ale funcției: Organizarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și control intern ale entității audiate; documentarea constatărilor de audit cu exactitate și în mod concis în dosarele curente și permanente de audit; participarea în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit.
Dosarele de participare la concurs întocmite, conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
Acte normative în domeniul serviciului public:
-          Constituția Republicii Moldova;
-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003;
-          Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006;
-          Legea privind codul de conduită al funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
-          Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018;
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 01.06.2016;-           
-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013;
-          Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;
-          Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017.
Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158- XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia
şi statutul funcţionarului public nr. 201 din 11.03.2009;
 
 
Acte normative din domeniul de specialitate:
-          Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
-          Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
-          Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public”;
-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 „Standardele Naţionale de Audit Intern”;
-          Ordinul Ministerului finanţelor nr.74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit intern);
-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 „Normele metodologice de audit intern în sectorul public”;
-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public”;
-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 100 din 29.08.2012 „Regulamentul privind certificarea auditorilor interni în sectorul public”.
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.201/2009);
-          copia buletinului de identitate;
-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
-          certificatului medical –dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate sau declarația pe propria răspundere;
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
-          documente, care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
           Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-          posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
-          are capacitate deplină de exerciţiu;
-          nu a împlinit vârsta de 63 ani;
-          este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
-          are studii superioare de licență sau echivalente în domeniul contabilității și auditului;
-          trei ani de experiență profesională în domeniul contabilității bugetare, cursuri de perfecționare în domeniul managementului financiar public intern;
-          deținerea certificatului de calificare al auditorului;
-          în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu completările și modificările ulterioare, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
-          nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
-          abilități de utilizare a computerului;
-          nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 
Data-limită de depunere a dosarelor este  08 iunie 2020.24 ianuarie 2020
 

Astăzi, 27 aprilie, în Republica Moldova este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei.

Conform prevederilor Constituției, drapelul Republicii Moldova este un tricolor cu benzi verticale – albastru, galben şi roşu, avînd proporţiile de 1:2 între lăţime şi lungime. În centru, pe fîşia de culoare galbenă, este imprimată Stema de Stat — un vultur purtînd o cruce în cioc şi strîngînd în ghearele reprezentate ca nişte mîini un sceptru de aur şi o ramură verde de măslin. Pieptul păsării este protejat de un scut cu însemnele tradiţionale ale Moldovei medievale: capul de bour, soarele, luna şi o floare.

Tricolorul a fost desemnat drapel oficial al Republicii Moldova de primul Parlament pe 27 aprilie 1990. Ziua Drapelului de Stat a fost instituită pe 23 aprilie 2010.

Este posibil ca imaginea să conţină: text care spune „27 aprilie Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova”