Căutare în site

ANUNȚ
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional „Împreună” din sat. Rublenița, raionul Soroca a Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției: conduce activitatea operativă și este responsabil de gestionarea activității curente și economico-financiare a I.P.C.C.M. „Împreună”  în corespundere cu Regulamentul, aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr.29/32 din 07.02.2019;  administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implimentării a procedurilor de personal; dirijarea activității serviciilor și specialiștilor în vederea asigurării unei funcționări stabile și eficiente a Instituției, utilizarea maximală a capacității de prestare a serviciilor; elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederilor Regulamentuluide organizare a concursului pentruocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de Consiliul Raional Soroca (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Codul Muncii al Republicii Moldova  nr.154-XV din 28.03.2003
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea asistenței sociale nr.547 din 25.12.2003
- Legea serviciilor sociale nr.123 din 18.06.2010
- Legea cu privire la ajutorul social nr.133 din 13.06.2008
- Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
- Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
- Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
- Legea integrității nr.82 din 25.05.2017
- Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995
- Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
- Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr.499 din 14.07.1999
- Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități nr.60 din 30.03.2012
- Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi nr.140 din 14.06.2013
- Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018.
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și /sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatului medical;
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- proiectul de management al instituției (8-10pagini,tehnoredactatela calculator, cu mărimea de font-12, interval interliniar-1,0
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
- deține cetățănia Republicii Moldova;
- posedă limba română;
- are studii superioare absolvite necersare prevăzute pentru funcția respectivă (pedagogie, psihologie, psihopedagogie, asistență socială, medicină, drept, economie sau administrație publică )și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
- abilităţi de utilizare a computerului;
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
- cunoștințe în elaborarea actelor normative;
- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
- nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
Data-limită de depunere a dosarelor este 20 martie 2020.
La 11 februarie 2020, ora 10.00 la Consiliul Raional Soroca,va avea loc întâlnirea de lucru cu Ministrul Apărării, dl Victor GAICIUC.
Şedinţa dată este organizată în conformitate cu orarul întâlnirilor membrilor Guvernului şi a funcţionarilor publici de conducere de nivel superior din cadrul ministerelor, preconizate pentru 10-14 februarie 2020.
Totodată, Vă informăm că la ora 10.30, în aceeași zi, va fi organizată audienţa cetățenilor şi Vă propunem să vă înscrieţi prealabil la audienţă la numărul de telefon: 0 (230) 2-20-58.

Proiecte de decizii

propuse spre examinare la Comisia de specialitate  pentru dezvoltarea economică şi infrastructurii, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

  04 februarie 2020                                              11.00

 

01-2D

 1/12

Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîțu Elena, șef al Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

01-2D

1/15

Cu privire la Programul de activiate al Consiliului Raional pentru anul 2020

Inițiator:  RusnacVeaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: BelousClavdia, șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative

01-2D

1/19

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului Raional pentru anul 2020

Inițiator:  RusnacVeaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

 

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00